ಕನ್ನಡ ಅಂಕಣಗಳು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದೆ ತರಹದ ಆಸೆ ನನಗು ಕೂಡ ಆದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ.

ನನಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಲ್ಲವೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಏನಾದರು ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಿದ್ದಿರಿ.

This page list the articles which I find useful to be written in Kannada or translated to Kannada by me. If translated due credits would be provided and just for the sake of knowledge transfer it may be translated and no copyright infringement intended.

Please leave your valuable feedback.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಲೇಖನಗಳು

1.ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಕೈಪಿಡಿ

2.ಸ್ನೇಹಿತ ವೃಂದದ ಶಕ್ತಿ

3. ಹೌದು,ಮತ್ತೆ

ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಲೇಖನಗಳು

1. ಮುಳ್ಳು ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ

2. ರಾಮ ರಾಮನೆಂಬ ಅರಿವ

 

Advertisements